Hướng Dẫn Quản Lý Video Trên VT Auto Video Youtube

Phần quản lý video này bạn có thể thêm mới video và thông kê xem bạn đã có bao nhiêu video đã được thêm cũng như trạng thái video đó có được hiện thị hay không. Từ đó bạn có thể tùy chỉnh cho phù hợp theo ý của bạn.